MinDörrs åtta ledstjärnor

MinDörr har sedan 2019 arbetat med åtta ledstjärnor som hjälper oss att navigera och fatta rätt beslut när vi känner oss osäkra. De utgör den värdegrund på vilken vi står och i vilken vi vill att allt vi gör ska vara förankrat. I beslut där vi är osäkra, så har vi dokumenterat vad vi mer i detalj menar med respektive ledstjärna och hur vi ska tolka den. Det gör inte alltid att vi hittar rätt, men vi lär oss mycket, inte minst om oss själva och våra egna beslutsprocesser på vägen och det kan vi i sig ha nytta av i framtiden. Här är våra ledstjärnor:

  1. Det ska löna sig för alla
  2. Transparens och rättvisa
  3. Kompetens och lärande
  4. Varumärkesstärkande butiker
  5. Attraktivt för byggproffsen
  6. Nyskapande hemsida
  7. Samarbete för hållbarhet
  8. Det kompletta dörrvaruhuset

Vad menar vi då med dessa ledstjärnor?

Det ska löna sig för alla

MinDörr befinner sig på en marknad underkastad marknadsmässiga villkor och ytterst styrd av kundernas efterfrågan. Vi måste förtjäna vår position på marknaden. De leverantörer som vi samarbetar med ska se oss som en värdeskapande återförsäljare, och det måste löna sig för kunderna att handla hos oss jämfört med alternativen. Byggproffsen ska tjäna på att finnas hos oss för att få kunder, och för att vi är en bra och kunnig partner att samarbeta med. Internt ska vi hålla en god lönenivå och vara en attraktiv arbetsplats för de kompetenser vi behöver, och inte minst ska MinDörr vara ett välmående företag med goda vinstmarginaler för att också kunna göra nytta i framtiden.

Incitamenten ovan är viktiga för oss. Faller någon av grupperna bort, så riskerar vi också att tappa vår möjlighet att fungera optimalt. Vi behöver därför ha en helhetssyn på lönsamheten där vår utgångspunkt är att alla intressenter på sikt ska gå plus på ett samarbete med oss.

Transparens och rättvisa

Mycket energi hos många företag läggs på förhandlingar, och på att fundera kring villkor i avtal, priser, etc. i förhållande till vilka villkor konkurrenterna har. MinDörr menar att denna jakt på relativa fördelar gentemot resten av marknaden stjäl fokus från kärnverksamheten. För leverantörernas del kan den tiden istället läggas på att utveckla produktsortiment och produktionstekniker. För MinDörrs del, så kan vi istället lägga fokus på att utveckla vårt affärskoncept, och ge våra kunder och leverantörer en bättre handelssajt, och för våra kunder, så vill vi kunna ge dem bra priser utan att trixa med ständiga kampanjer. Transparens är för oss att kunna vara öppna med vilka villkor vi erbjuder både leverantörer och kunder för att på så sätt se till att varken tid eller energi läggs på funderingar kring avtalen. I begreppet Rättvisa ligger att vi behandlar alla (ur samma grupp intressenter) på samma sätt. Kombinerat betyder det att vi exempelvis erbjuder alla samma fraktvillkor som bygger på den faktiska fraktkostnaden. Vi är öppna med vad som styr våra priser, och vi ser många fördelar med att kunna vara förutsägbara, både mot våra kunder och mot leverantörerna. Vi är på samma sätt helt öppna med vilka villkor som styr synligheten i marknadsföringen. Genom att vara transparenta och rättvisa i marknadsföringen, så växer förtroendet för oss både bland kunder och leverantörer.

Kompetens och lärande

Många andra återförsäljare av dörrar har begränsade möjligheter att erbjuda specialiserade lösningar för privatkunder. Vi har ambitioner att bredda vår bas av produkter till att omfatta många olika sorters dörrar, och därför behöver vi också ha ett brett dörrkunnande för att kunna guida kunderna rätt, och för att kunna plocka fram en bra ”startuppställning” av leverantörer.

I och med att vi har en tradition av dörrproduktion som går långt tillbaka i tiden och vi är dessutom specialiserade på försäljning av just dörrar, så har vi också förväntningar på oss att vara kompetenta inom området. Vi behöver därför värna om vår dörrkompetens. Vidare är kompetens inte ett statiskt begrepp såtillvida att den kompetens man skaffar sig för evigt skulle vara den kompetens som behövs. Vi måste hela tiden lära oss av, och om, vår omvärld för att vara relevanta. Därför är också lärandeaspekten viktig för oss. Nyfikenheten och viljan att ta sig an nya utmaningar, utforska möjligheter och komma framåt så att MinDörr som helhet utvecklas.

Varumärkesstärkande butiker

I designen av en webbutik, så har man goda möjligheter att stärka sitt varumärke inte bara genom produktsortiment och prissättning, utan också genom det sätt på vilket detta presenteras. MinDörr kommer nu att samarbeta med en lång rad olika leverantörer. Det innebär att vi inte med vår egen profil på ett tydligt sätt kan representera varje enskild leverantör. Däremot, så kan vi inom ramen för hemsidan lyfta fram leverantörernas produkter i de enskilda leverantörernas egna avdelningar, vilket vi kallar Märkesbutiker. I dessa kan vi anpassa logotyper, färgsättning och informationsmaterial på ett sätt som lyfter fram den enskilda leverantörens USP:ar. På så vis finns förutsättningar för att skapa tydliga identiteter för märkesbutikerna. Märkesbutiker kommer att testas ut och lanseras under sommaren 2022.

Attraktivt för byggproffsen

Med byggproffs menar vi de intressenter som verkar på dörrmarknaden utan att vara vare sig slutkunder, dörrleverantörer eller traditionella dörråterförsäljare. Det kan vara exempelvis byggföretag, arkitekter, inredningsarkitekter och byggkonsulter. Hit räknar vi också större bostadsföretag, kommunala, såväl som privata, som återkommande behöver dörrar till sina projekt.

Byggproffsen är en nyckelgrupp för oss då de är återkommande kunder, eller då de återkommande agerar i rådgivande roller gentemot tänkbara kunder. Vi vill genom att erbjuda exempelvis matchningstjänster, smarta kundvagnar och offertservicetjänster, förtjäna byggproffsens lojalitet mot oss. Gör vi det smidigt för dem att erbjuda våra dörrar, så har vi igen den investeringen många gånger om.

Nyskapande hemsida

Vi vill ha en progressiv hemsida som tänjer lite på gränserna för hur en dörrwebbshop ska se ut och fungera. Det som finns på marknaden idag är, med få undantag, inte speciellt bra och det mesta ser likadant ut. Det är på många håll (inte minst på vår egen nuvarande sida) platt, fyrkantigt, och stökigt. Det saknar ordning, och det är därför svårt att hitta i utbuden.

Mindörr ska ha en modern hemsida, byggd på en plattform som står sig inför framtiden. I det fall den utmanar befintliga och etablerade webbshoppar, så ska dess uttryck vara väl genomtänkt och förankrat i något kunderna likväl kan känna igen sig i. Vi ska eftersträva smidighet i kommunikationen med kunderna, både för egen del, men framför allt för kunderna. Därför behöver vi tänka kundorienterat, och ta kundens perspektiv i designen av den interaktion som leder kunden fram till, och följer på, ett köp.

Samarbete för hållbarhet

Det finns en ökad förståelse för behovet av hållbara lösningar på konsumtion av varor och tjänster. Klimatförändringar och en hotad biologisk mångfald är exempel på där den ekologiska hållbarheten är i fara. Ojämlikhet, främlingsfientlighet och brist på mänskliga rättigheter är fenomen där den sociala hållbarheten inte fungerar och den ekonomiska hållbarheten präglas av grön tillväxt och cirkulär ekonomi, vilket står i kontrast till 1900-talets traditionella konsumtionsekonomi som är linjär i sin natur.

MinDörr ska verka för samarbeten som gynnar en hållbar samhällsutveckling i allmänhet och utveckla dessa för vår verksamhet i synnerhet i syfte att driva beteenden både hos kunder och hos leverantörer i en mer hållbar riktning.

Det kompletta dörrvaruhuset

MinDörr har en målsättning att vara det kompletta dörrvaruhuset. Det innebär att vi ska ha en full bredd av produkter, stilmässigt, och funktionsmässigt, såväl som prismässigt. En direkt följd av det är att kunder som besöker vår sida aldrig ska behöva lämna sidan för att vi inte har den dörr de letar efter. Och om de inte hittar vad de söker i det kompletta dörrvaruhuset, så behöver vår sökfunktion justeras.

I begreppet ligger också vår strävan att vara aktuella och relevanta för alla på dörrmarknaden. Vi ska ha lönsamma samarbeten med alla intressenter och skapa ett dörrarnas ekosystem med allt från kunder, tjänsteföretag, leverantörer, plattformsägare och återbruksföretag på ett och samma ställe.

Varför berättar vi det här för er?

Det kan ju tyckas lite märkligt att vi talar om för alla, inklusive våra konkurrenter, hur vi vill göra för att lyckas. Det är dock centralt för oss att vara transparenta och vi ser gärna att fler jobbar som vi gör, är lika öppna, ärliga i prissättningen, och börjar arbeta aktivt med hållbarhet och cirkulära flöden. Kan vi hjälpa även andra att förse sina kunder med hållbara produkter, transporter och service, så är det bättre än om kunderna handlar mindre hållbart. Det är bättre för miljön, för samhället och för klimatet. Helst av allt vill vi ju själva kunna serva er kunder, men ibland, när en kund exempelvis har mycket närmre till en lokal dörrtillverkare än till någon av våra tillverkare, så kan det vara en bättre lösning att handla lokalt för att minska på frakterna. Vi har därför exempelvis börjat ta fullt betalt för frakten för att göra det klart för kunden vilken kostnad som gömmer sig där. Då håller vi hellre bra priser på produkterna. Det gynnar framför allt de kunder som handlar lokalt, som samordnar sina inköp (till en transport) och som uppskattar den transparens som en sådan prismodell står för. Det blir prisvärt på riktigt, utan dolda agendor.